Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, koop- en verkoopovereenkomsten en leveringen van, bij, met en door Hospital Logistics. De algemene aankoopvoorwaarden van de klant worden uitdrukkelijk uitgesloten indien strijdig met deze algemene verkoopsvoorwaarden.

1.2. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden kan worden toegestaan, tenzij deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk voorzien is in de bijzondere verkoopsvoorwaarden of indien ze blijkt uit een geschreven document van de directie van Hospital Logistics.

1.3. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt aanvaard door de klant door de in ontvangstname van de levering.

1.4. Uit het loutere feit dat Hospital Logistics in voorgaande gevallen geen beroep gedaan heeft op deze algemene verkoopsvoorwaarden, kan geen afstand in hare hoofde van onderhavige rechten worden afgeleid.

2. Wijzigingen

2.1. Hospital Logistics behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. De wijzigingen gaan in een maand na de bekendmaking ervan door middel van een schriftelijke mededeling aan de klant. Indien de klant de wijzigingen niet wenst te aanvaarden, heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding ervan het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven op te zeggen. Na het tijdstip van inwerkingtreding van de gewijzigde algemene verkoopsvoorwaarden wordt de klant geacht deze wijzigingen stilzwijgend aanvaard te hebben.

2.2. Wederzijdse wijzigingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen door beide partijen. Wederzijdse wijzigingen gaan in vanaf het ogenblik dat voormelde overeenkomst is bereikt.

3. Verzending en levering

3.1. De verzendingen geschieden franco op de voor Hospital Logistics meest voordelige manier. Eventuele bijkomende kosten, o.a. voor sneller vervoer, vallen ten laste van de klant.

3.2. De opgegeven leveringstermijnen zijn enkel benaderend. Een eventuele vertraging in de levering kan bijgevolg geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Voor de leveringstermijnen van ‘Cross-docking’ – goederen, zie artikel 8 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

3.3. De goederen worden steeds verzonden op risico van de klant. Deze laatste staat bijgevolg in voor het risico van opslag, transport, laden en lossen.

3.4. Indien de klant de gedane bestelling annuleert, behoudt Hospital Logistics zich het recht voor een forfaitaire vergoeding van 20% van de totale waarde van de bestelde goederen aan de klant aan te rekenen.

3.5. Voor bestellingen ter waarde van minder dan 75 EUR (excl. BTW) behoudt Hospital Logistics zich het recht voor een bijkomende administratiekost van 5 EUR aan de klant aan te rekenen.

3.6. Deelleveringen zijn toegestaan.

3.7. Elke levering wordt onmiddellijk na ontvangst door de klant nagekeken. Klachten, opmerkingen of betwistingen in verband met de geleverde goederen moeten Hospital Logistics uiterlijk 2 werkdagen na ontvangst der goederen worden overgemaakt per aangetekend schrijven, samen met een gedetailleerde en limitatieve lijst van de gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, veronderstelt de goedkeuring ervan.

3.8. Een fout in de levering die toerekenbaar is aan Hospital Logistics kan enkel aanleiding geven tot vervanging van de goederen. Terugzending van de geleverde goederen kan echter enkel na schriftelijk akkoord van Hospital Logistics. Deze terugzending gebeurt franco het magazijn van Hospital Logistics en de vervoerskosten, alsook het risico van de vervanging, berusten bij de klant.

4. Eigendomsoverdracht

4.1. De eigendomsoverdracht van de door Hospital Logistics aan de klant geleverde goederen wordt opgeschort tot op het ogenblik dat de volledige prijs van de verkochte goederen en geleverde diensten, inclusief eventuele toebehoren, door Hospital Logistics is ontvangen.

4.2. Onverminderd het voorgaande lid, draagt de klant de risico’s van verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen vanaf de bestelling.

4.3. Eventueel door de klant betaalde voorschotten blijven door Hospital Logistics verworven ter dekking van mogelijke verliezen.

5. Prijsbepaling – prijsoffertes - prijsindexatie

5.1. Alle prijzen van Hospital Logistics zijn exclusief BTW en exclusief verzendings- en administratiekosten. Elke belasting, overheidstaks of wettelijke aanpassing, zoals o.m. accijnzen of dieselprijzen, worden aan de klant doorgerekend. Het BTW – tarief en het leeggoed zal worden verrekend via de maandelijkse factuur aan de hand van de officiële en standaard geldende tarieven.

5.2. De prijzen aangegeven op de prijsoffertes, verkoopsdocumenten of catalogi van Hospital Logistics zijn van toepassing gedurende de geldigheidsduur van de desbetreffende documenten, behoudens aanpassing in geval van drukfout. Ingeval van assortimentswijzigingen, die zich steeds kunnen voordoen, zal Hospital Logistics een alternatief voorstellen.

5.3. Hospital Logistics behoudt zich het recht voor om bij de aanvang van elk kalenderjaar een indexatie van haar prijzen toe te passen in overeenstemming met de stijging van het indexcijfer der consumptieprijzen.

6. Betalingsmodaliteiten

6.1. Hospital Logistics stuurt de klant maandelijks een factuur welke betaalbaar is binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.2. Hospital Logistics behoudt zich het recht voor om de klant voorschotfacturen voor bestelde maar nog niet te leveren goederen of diensten te sturen. Deze voorschotfacturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen na factuurdatum.

6.3. Hospital Logistics behoudt zich eveneens het recht voor om haar goederen en diensten aan te rekenen naarmate zij geleverd worden, zoals o.m. in geval van een deellevering.

6.4. Alle facturen zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Hospital Logistics en dienen uitsluitend betaald te worden in euro, via overschrijving op haar bankrekening.

6.5. Klachten, opmerkingen of betwistingen in verband met de factuur moeten Hospital Logistics per aangetekend schrijven bereiken uiterlijk 8 werkdagen na factuurdatum, met vermelding van de reden van de klacht, opmerking of betwisting.

6.6. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, om welke reden dan ook, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% van het totaalbedrag van de bestelling. Bovendien behoudt Hospital Logistics zich in dit geval het recht voor een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag van de bestelling aan de klant aan te rekenen, met een minimum van 125 EUR. Voorts zullen in voorliggend geval eveneens alle andere, zelfs nog niet vervallen schuldvorderingen van Hospital Logistics ten aanzien van de klant, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar worden.

6.7. Bij een toerekenbare tekortkoming in hoofde van de klant van één van zijn verplichtingen, behoudt Hospital Logistics zich het recht voor de overeenkomst zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling of rechterlijke machtiging te ontbinden door de loutere kennisgeving aan de klant, per aangetekend schrijven, van de beslissing tot ontbinding, zonder dat Hospital Logistics hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden is. Hospital Logistics behoudt zich in dit geval eveneens het recht voor om in voorliggend geval, naast de integrale betaling van de bestelde goederen, een bijkomende en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totaalbedrag van de bestelling aan de klant aan te rekenen, met een minimum van 125 EUR.

6.8. In de gevallen zoals omschreven in artikel 6.7, behoudt Hospital Logistics zich anderzijds eveneens het recht voor om voor de nog uit te voeren bestellingen van de in gebreke zijnde klant, een voorafgaande betaling of bijkomende zekerheden te vragen, bij gebreke waaraan Hospital Logistics gerechtigd is de lopende bestellingen op te schorten totdat aan haar verzoek is voldaan.

6.9. In geval van aanvraag tot gerechtelijk akkoord, staking van betaling (zelfs niet officieel vastgesteld), overdracht of sluiting van een handelsfonds, bij vereffening of, meer in het algemeen, bij elke aanwijzing van insolvabiliteit van de klant, worden alle facturen, zelfs niet vervallen, onmiddellijk opeisbaar. Hospital Logistics behoudt zich in dit geval eveneens het recht voor gedane bestellingen te annuleren door eenvoudige kennisgeving aan de klant per aangetekende brief, zonder dat Hospital Logistics hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.

7. Invorderingskosten

7.1. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg vallen ten laste van de klant en zullen opzichtens hem worden verhaald.

8. ‘Cross-docking’

8.1. ‘Cross-docking’ – goederen zijn goederen die niet voorradig zijn in de magazijnen van Hospital Logistics. Deze goederen kunnen echter door de leverancier van de klant rechtstreeks geleverd worden bij Hospital Logistics, waar ze geïntegreerd worden in de levering van de magazijngoederen.

8.2. Hospital Logistics en de klant komen voor deze specifieke dienstverlening een vergoeding overeen.

8.3. De leveringstermijn voor deze goederen is volledig afhankelijk van de afspraken die tussen de klant en zijn leverancier zijn overeengekomen. Hospital Logistics verbindt er zich toe alle redelijke maatregelen te nemen opdat deze dienstverlening zo volledig en zo juist mogelijk verloopt, echter zonder in dit verband een resultaatsverbintenis op zich te nemen.

9. Oorspronkelijke verpakking

9.1. De klant heeft de verplichting om alle door Hospital Logistics in het verkeer gebrachte goederen uitsluitend te verhandelen in de originele verpakking. Hij heeft eveneens de verplichting om ervoor te zorgen dat deze verpakking onveranderd en onbeschadigd blijft.

9.2. Indien de klant gebruik maakt van een Hospital Logistics – rolcontainer, zal er door Hospital Logistics een leeggoedkost aangerekend worden. De klant bezorgt alle andere herbruikbare verpakking die door Hospital Logistics, voorzien van haar logo, ter beschikking wordt gesteld, aan haar terug.

10. Aansprakelijkheid van Hospital Logistics

10.1. Hospital Logistics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die de klant lijdt, behalve indien deze schade het gevolg is van een zware fout, een zware nalatigheid of een opzettelijk schadeverwekkend handelen van Hospital Logistics.

10.2. De aansprakelijkheid van Hospital Logistics is beperkt tot de voorzienbare, persoonlijke en directe schade van de klant. Zij strekt zich bijgevolg niet uit tot de indirecte of immateriële schade, zoals o.a. het verlies van klanten, etc.

10.3. De aansprakelijkheid van Hospital Logistics kent voorts als maximum de prijs van de bestelling die aanleiding heeft gegeven tot haar aansprakelijkheid.

10.4. Hospital Logistics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken aan de door haar geleverde goederen waarvan zij niet op de hoogte was of moest zijn.

11. Overmacht

11.1. Onder ‘overmacht’ wordt verstaan, elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis die niet toerekenbaar is aan degene in wiens hoofde deze gebeurtenis zich realiseert en die de uitvoering van een verbintenis waarvan deze persoon schuldenaar is, minstens gedeeltelijk en tijdelijk, onmogelijk maakt. Hierbij inbegrepen zijn: ongevallen, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeersomstandigheden, uitzonderlijke klimatologische omstandigheden, staking, lock-out, etc.

11.2. Elk geval van overmacht bevrijdt Hospital Logistics van rechtswege van haar verbintenissen zonder dat de klant aanspraak kan maken op een schadevergoeding. Dit geldt eveneens ingeval Hospital Logistics voor de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van een derde en er zich in hoofde van deze derde een geval van overmacht voordoet.

11.3. Ingeval van overmacht zal de partij die het nadeel van de overmacht ondervindt, onmiddellijk, en in ieder geval binnen een periode van 2 dagen na het ontstaan van de toestand van overmacht, de andere partij per aangetekend schrijven hiervan in kennis stellen. Zij deelt hierbij alle noodzakelijke feitelijke elementen mee die de andere partij toelaten de overmacht vast te stellen. Vanaf dat ogenblik worden de verbintenissen die aangetast zijn door het voorval van overmacht opgeschort gedurende de duur van de overmachtsituatie. De partij die de overmacht ondervindt, zal alles in het werk stellen om de hinder hiervan tot een minimum te herleiden. De partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, indien de overmacht aanhoudt of vaststaat dat deze zal aanhouden gedurende een periode van 90 dagen.

12. Voorrecht van de onbetaalde verkoper van roerende goederen

12.1. Artikel 20 Hyp. W. luidt als volgt: “De schuldvorderingen, op bepaalde roerende goederen bevoorrecht, zijn: [..] 5° De prijs van niet betaalde roerende goederen, indien zij zich nog in het bezit van de schuldenaar bevinden, onverschillig of hij ze met of zonder tijdsbepaling gekocht heeft.”

12.2. De klant zal, indien hij aan een derde een pand op zijn handelzaak toekent, deze derde desgevallend per aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het feit dat de goederen, geleverd in overeenstemming met onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden, nog niet betaald zijn op datum van levering en aldus het voorwerp uitmaken van het voorrecht zoals omschreven in art. 20 Hyp. W. De klant maakt in voorkomend geval een kopie van dit aangetekend schrijven over aan Hospital Logistics.

13. Bevoegdheidsbeding en rechtskeuze

13.1. Ingeval van geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd.

13.2. Alle overeenkomsten die Hospital Logistics aangaat worden beheerst door het Belgische recht.

Klaar om te starten?

Vraag ons vrijblijvend advies over de beste oplossing.


Copyright © Hospital Logistics | Algemene voorwaarden | Privacy policy | Klokkenluider

To top